LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

THÁNG 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/11/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/11/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/11/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 30/11/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/11/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/11/2017

THÁNG 12

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/12/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
10 - 25/12/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/12/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/12/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 -25/12/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/12/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/12/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/12/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/12/2017
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017

THÁNG 01

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/01/2018
6
Lớp Bartender
18
05 - 25/01/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/01/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 30/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
6
Lớp Bartender
18
01 - 25/01/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/01/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/01/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/01/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
10 - 25/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/01/2018

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 25/01/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/01/2018

Xem 36707 lần

Đánh giá

100%(2 bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (028) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (028) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (028) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (028) 6290 9988 - (028) 6294 8320 - (028) 6294 8387

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

 • O13 - O14 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 • 49 - 51, đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa