LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

THÁNG 04

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/04/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
10 - 25/04/2018
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/04/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/04/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/04/2018
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/04/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/04/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/04/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/04/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/04/2018

THÁNG 05

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/05/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/05/2018
6
Lớp Bartender
18
05 - 25/05/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/05/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/05/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/05/2018
15 - 20/05/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 15/05/2018
15 - 20/05/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 -25/05/2018
6
Lớp Bartender
18
05 - 25/05/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/05/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/05/2018
10 - 30/05/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 15/05/2018
10 - 30/05/2018
Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/05/2018
5
Lớp Bartender
18
05 - 25/05/2018

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/05/2018
5
Lớp Bartender
18
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/05/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/05/2018
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
05 - 25/05/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/05/2018

THÁNG 06

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/06/2018
15 - 30/06/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/06/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2018
10 - 20/06/2018
20 - 30/06/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/06/2018
26 - 28/06/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 28/06/2018
6
Lớp Bartender
18
05 - 28/06/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 28/06/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 28/06/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 28/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/06/2018
15 - 30/06/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 30/06/2018
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 28/06/2018
2
Lớp Barista
15
05 - 28/06/2018
3
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/06/2018
4
Lớp Bartender
18
05 - 25/06/2018
5
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 25/06/2018
6
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/06/2018
7
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2018
26 - 28/06/2018
2
Lớp Barista
15
05 - 25/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 25/06/2018
2
Lớp Barista
15
05 - 25/06/2018
Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/06/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 25/06/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/06/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
01 - 25/06/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 25/06/2018

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/06/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 25/06/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/06/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
01 - 25/06/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 25/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/06/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/06/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/06/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/06/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 25/06/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/06/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 25/06/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/06/2018

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ - TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: dvpmarket.com

Fanpage:facebook.com/sieuthidvpmarket

Đánh giá

100%(2 bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (028) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (028) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (028) 3517 2308

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (028) 6290 9988 - (028) 6294 8320 - (028) 6294 8387

 • B9/D13 Trần Đăng Ninh kéo dài, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 373 9988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 395 3988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

 • O13 - O14 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 • 153 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một

 • 49 - 51, đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 • 59 Lý Thường Kiệt, P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam

 • 57 Nguyễn Việt Hồng, P.An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

 • L09-01 Trần Quang Khải, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

 • 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM
  Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771