LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

♕ Chi nhánh Phan Xích Long

♕ Chi nhánh Quận 10

Chi nhánh Quận 03

Chi nhánh Tân Bình

♕ Chi nhánh Đà Nẵng

♕ Chi nhánh Tây Nguyên


Chi nhánh Phan Xích Long

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/06/2017
LCB02_K00073
15 - 25/06/2017
LCB02_K00074
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 - 25/06/2017
LCC02_K00026
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2017
PDB02_K00227
10 - 20/06/2017
PDB02_K00230
20 - 30/06/2017
PDB02_K00234
4
Lớp Barista
15
01 - 15/06/2017
PBT02_K00134
15 - 25/06/2017
PBT02_K00135
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/06/2017
PBD02_K00064
15 - 25/06/2017
PBD02_K00066
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 25/06/2017
DNC02_K00022
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/06/2017
PBR02_K00001
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/07/2017
LCB02_K00075
15 - 25/07/2017
LCB02_K00077
2
Lớp làm kem cao cấp
5
01 - 25/07/2017
LCC02_K00029
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/07/2017
PDB02_K00238
10 - 20/07/2017
PDB02_K00239
20 - 30/07/2017
PDB02_K00245
4
Lớp Barista
15
01 - 15/07/2017
PBT02_K00139
15 - 25/07/2017
PBT02_K00144
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/07/2017
PBD02_K00067
15 - 25/07/2017
PBD02_K00070
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 25/07/2017
DNC02_K00023
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/07/2017
PBR02_K00002
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/08/2017
LCB02_K00079
15 - 25/08/2017
LCB02_K00080
2
Lớp làm kem cao cấp
5
01 - 25/08/2017
LCC02_K00031
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
PDB02_K00246
10 - 20/08/2017
PDB02_K00249
20 - 30/08/2017
PDB02_K00250
4
Lớp Barista
15
01 - 15/8/2017
PBT02_K00148
15 - 25/08/2017
PBT02_K00156
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/8/2017
PBD02_K00071
15 - 25/08/2017
PBD02_K00074
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 25/08/2017
DNC02_K00024
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/08/2017
PBR02_K00005

Chi nhánh Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/06/2017
LCB04_K00069
15 - 25/06/2017
LCB04_K00071
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 - 25/06/2017
LCC04_K00017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2017
PDB04_K00223
10 - 20/06/2017
PDB04_K00229
20 - 30/06/2017
PDB04_K00233
4
Lớp Barista
15
09/06/2017
PBT04_K00142
15 - 25/06/2017
PBT04_K00146
5
Lớp Bartender
18
05 - 25/06/2017
PBD04_K00056
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 25/06/2017
DNC04_K00026
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/06/2017
PBR04_K00003
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/07/2017
LCB04_K00072
15 - 25/07/2017
LCB04_K00076
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 - 25/07/2017
LCC04_K00030
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/07/2017
PDB04_K00237
10 - 20/07/2017
PDB04_K00242
20 - 30/07/2017
PDB04_K00248
4
Lớp Barista
15
01 - 15/07/2017
PBT04_K00150
15 - 25/07/2017
PBT04_K00155
5
Lớp Bartender
18
05 - 25/07/2017
PBD04_K00059
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 25/07/2017
DNC04_K00027
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/07/2017
PBR04_K00004
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/08/2017
LCB04_K00078
15 - 25/08/2017
LCB04_K00082
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 - 25/08/2017
LCC04_K00032
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
PDB04_K00252
10 - 20/08/2017
PDB04_K00258
20 - 30/08/2017
PDB04_K00262
4
Lớp Barista
15
01 - 15/08/2017
PBT04_K00159
15 - 25/08/2017
PBT04_K00162
5
Lớp Bartender
18
05 - 25/08/2017
PBD04_K00060
6
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 25/08/2017
DNC04_K00028
7
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/08/2017
PBR04_K00006

Chi nhánh Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2017
PDB08_K00231
10 - 20/06/2017
PDB08_K00235
20 - 30/06/2017
PDB08_K00240
2
Lớp Barista
15
09/06/2017
PBT08_K00136
15 - 25/06/2017
PBT08_K00140
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/07/2017
PDB08_K00241
10 - 20/07/2017
PDB08_K00247
20 - 30/07/2017
PDB08_K00251
2
Lớp Barista
15
01 - 15/07/2017
PBT08_K00145
15 - 25/07/2017
PBT08_K00149
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
PDB08_K00256
10 - 20/08/2017
PDB08_K00260
20 - 30/08/2017
PDB08_K00264
2
Lớp Barista
15
01 - 15/08/2017
PBT08_K00152
15 - 25/08/2017
PBT08_K00153

Chi nhánh Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/06/2017
PDB06_K00228
10 - 20/06/2017
PDB06_K00232
20 - 30/06/2017
PDB06_K00236
2
Lớp Barista
15
01 - 15/06/2017
PBT06_K00143
15 - 25/06/2017
PBT06_K00147
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/07/2017
PDB06_K00243
10 - 20/07/2017
PDB06_K00244
20 - 30/07/2017
PDB06_K00253
2
Lớp Barista
15
01 - 15/07/2017
PBT06_K00154
15 - 25/07/2017
PBT06_K00160
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
PDB06_K00257
10 - 20/08/2017
PDB06_K00261
20 - 30/08/2017
PDB06_K00265
2
Lớp Barista
15
01 - 15/08/2017
PBT06_K00161
15 - 25/08/2017
PBT06_K00166

Chi nhánh Đà Nẵng

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/06/2017
LCB03_K00035
15 - 30/06/2017
LCB03_K00037
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/06/2017
PDB03_K00045
15 - 30/06/2017
PDB03_K00047
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/06/2017
PBT03_K00045
15 - 30/06/2017
PBT03_K00047
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/06/2017
PBT03_K00001
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/06/2017
PBD03_K00041
15 - 30/06/2017
PBD03_K00043

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/06/2017
LCB10_K00034
15 - 30/06/2017
LCB10_K00036
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/06/2017
PDB10_K00048
15 - 30/06/2017
PDB10_K00050
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/06/2017
PBT10_K00048
15 - 30/06/2017
PBT10_K00050
4
Lớp Barista nâng cao
15
10 -  25/06/2017
PBT10_K00002
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/06/2017
PBD10_K00048
15 - 30/06/2017
PBD10_K00050

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/07/2017
LCB03_K00039
15 - 30/07/2017
LCB03_K00041
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/07/2017
PDB03_K00049
15 - 30/07/2017
PDB03_K00051
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/07/2017
PBT03_K00059
15 - 30/07/2017
PBT03_K00051
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/07/2017
PBT03_K00003
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/07/2017
PBD03_K00045
15 - 30/07/2017
PBD03_K00047

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/07/2017
LCB10_K00038
15 - 30/07/2017
LCB10_K00040
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/07/2017
PDB10_K00052
15 - 30/07/2017
PDB10_K00054
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/07/2017
PBT10_K00052
15 - 30/07/2017
PBT10_K00054
4
Lớp Barista nâng cao
15
10 -  25/07/2017
PBT10_K00004
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/07/2017
PBD10_K00052
15 - 30/07/2017
PBD10_K00054

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/08/2017
LCB03_K00043
15 - 30/08/2017
LCB03_K00045
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
PDB03_K00053
15 - 30/08/2017
PDB03_K00055
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
PBT03_K00053
15 - 30/08/2017
PBT03_K00055
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/08/2017
PBT03_K00005
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
PBD03_K00049
15 - 30/08/2017
PBD03_K00051

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 15/08/2017
LCB10_K00042
15 - 30/08/2017
LCB10_K00044
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
PDB10_K00058
15 - 30/08/2017
PDB10_K00056
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
PBT10_K00056
15 - 30/08/2017
PBT10_K00058
4
Lớp Barista nâng cao
15
10 - 25/08/2017
PBT10_K00006
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
PBD10_K00056
15 - 30/08/2017
PBD10_K00058

Chi nhánh Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 25/06/2017
PBT05_K00030
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/06/2017
PDB05_K00039
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/06/2017
PBT05_K00031
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 25/07/2017
PBT05_K00031
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/07/2017
PDB05_K00039
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/07/2017
PBT05_K00032
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 - 25/08/2017
PBT05_K00032
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/08/2017
PDB05_K00040
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/08/2017
PBT05_K00033
Xem 32890 lần

Đánh giá

100%(2 bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột