LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

THÁNG 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/08/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/08/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/08/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/08/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/08/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/08/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/08/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/08/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/08/2017

THÁNG 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/09/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/09/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/09/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/09/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/09/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/09/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/09/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/09/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/09/2017

THÁNG 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/10/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/10/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/10/2017
15 - 20/10/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/10/2017
15 - 20/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/10/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/10/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/10/2017
15 - 20/10/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/10/2017
15 - 20/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/10/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/10/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/10/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/10/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/10/2017
Xem 35708 lần

Đánh giá

100%(2 bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (028) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (028) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (028) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (028) 6290 9988 - (028) 6294 8320 - (028) 6294 8387

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

 • O13 - O14 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai\