LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

♕ Chi nhánh Phan Xích Long

♕ Chi nhánh Quận 10

Chi nhánh Quận 03

Chi nhánh Tân Bình

♕ Chi nhánh Đà Nẵng

♕ Chi nhánh Tây Nguyên


Chi nhánh Phan Xích Long

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/05/2017
LCB02_K00073
15 - 25/05/2017
LCB02_K00074
2
5
01 - 25/05/2017
LCC02_K00026
3
16
06/05/2017
PDB02_K00217
10 - 20/05/2017
PDB02_K00224
20 - 30/05/2017
PDB02_K00226
4
15
06/05/2017
PBT02_K00126
15 - 25/05/2017
PBT02_K00134
5
18
01 - 15/05/2017
PBD02_K00062
15 - 25/05/2017
PBD02_K00064
6
20
01 - 25/05/2017
DNC02_K00021
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/06/2017
LCB02_K00075
15 - 25/06/2017
LCB02_K00077
2
5
05 - 25/06/2017
LCC02_K00029
3
16
01 - 10/06/2017
PDB02_K00227
10 - 20/06/2017
PDB02_K00230
20 - 30/06/2017
PDB02_K00234
4
15
01 - 15/06/2017
PBT02_K00135
15 - 25/06/2017
PBT02_K00139
5
18
01 - 15/06/2017
PBD02_K00066
15 - 25/06/2017
PBD02_K00067
6
12
05 - 25/06/2017
DNC02_K00022
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/07/2017
LCB02_K00079
15 - 25/07/2017
LCB02_K00080
2
5
01 - 25/07/2017
LCC02_K00031
3
16
01 - 10/07/2017
PDB02_K00238
10 - 20/07/2017
PDB02_K00239
20 - 30/07/2017
PDB02_K00245
4
15
01 - 15/07/2017
PBT02_K00144
15 - 25/07/2017
PBT02_K00148
5
18
01 - 15/07/2017
PBD02_K00070
15 - 25/07/2017
PBD02_K00071
6
12
05 - 25/07/2017
DNC02_K00023

Chi nhánh Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
06/05/2017
LCB04_K00065
01 - 15/05/2017
LCB04_K00066
15 - 25/05/2017
LCB04_K00069
2
5
05 - 25/05/2017
LCC04_K00017
3
16
01 - 10/05/2017
PDB04_K00222
10 - 20/05/2017
PDB04_K00223
20 - 30/05/2017
PDB04_K00229
4
15
01 - 15/05/2017
PBT04_K00141
15 - 25/05/2017
PBT04_K00142
5
18
05 - 25/05/2017
PBD04_K00055
6
12
01 - 25/05/2017
DNC02_K00026
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/06/2017
LCB04_K00071
15 - 25/06/2017
LCB04_K00072
2
5
05 - 25/06/2017
LCC04_K00030
3
16
01 - 10/06/2017
PDB04_K00233
10 - 20/06/2017
PDB04_K00237
20 - 30/06/2017
PDB04_K00242
4
15
01 - 15/06/2017
PBT04_K00146
15 - 25/06/2017
PBT04_K00150
5
18
05 - 25/06/2017
PBD04_K00056
6
12
01 - 25/06/2017
DNC02_K00027
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/06/2017
LCB04_K00072
15 - 25/06/2017
LCB04_K00076
2
5
05 - 25/06/2017
LCC04_K00032
3
16
01 - 10/06/2017
PDB04_K00233
10 - 20/06/2017
PDB04_K00237
20 - 30/06/2017
PDB04_K00242
4
15
01 - 15/06/2017
PBT04_K00150
15 - 25/06/2017
PBT04_K00155
5
18
05 - 25/06/2017
PBD04_K00056

Chi nhánh Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
20 - 30/05/2017
PDB08_K00225
01 - 10/05/2017
PDB08_K00231
10 - 20/05/2017
PDB08_K00235
2
15
20 - 30/05/2017
PBT08_K00136
01 - 15/05/2017
PBT08_K00140
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/06/2017
PDB08_K00240
10 - 20/06/2017
PDB08_K00241
20 - 30/06/2017
PDB08_K00247
2
15
01 - 15/06/2017
PBT08_K00145
15 - 25/06/2017
PBT08_K00149
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/07/2017
PDB08_K00251
10 - 20/07/2017
PDB08_K00256
20 - 30/07/2017
PDB08_K00260
2
15
01 - 15/07/2017
PBT08_K00152
15 - 25/07/2017
PBT08_K00153

Chi nhánh Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/05/2017
PDB06_K00219
10 - 20/05/2017
PDB06_K00220
20 - 30/05/2017
PDB06_K00228
2
15
01 - 15/05/2017
PBT06_K00124
15 - 25/05/2017
PBT06_K00130
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/06/2017
PDB06_K00232
10 - 20/06/2017
PDB06_K00236
20 - 30/06/2017
PDB06_K00243
2
15
01 - 15/06/2017
PBT06_K00143
15 - 25/06/2017
PBT06_K00147
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/07/2017
PDB06_K00244
10 - 20/07/2017
PDB06_K00253
20 - 30/07/2017
PDB06_K00257
2
15
01 - 15/07/2017
PBT06_K00154
15 - 25/07/2017
PBT06_K00160

Chi nhánh Đà Nẵng

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/05/2017
PDB03_K00045
15 - 30/05/2017
PDB03_K00047
2
15
01 - 15/05/2017
PBT03_K00045
15 - 30/05/2017
PBT03_K00047
3
15
05 - 25/05/2017
PBT03_K00001
4
18
01 - 15/05/2017
PBD03_K00043
15 - 30/05/2017
PBD03_K00045
5
5
01 - 15/05/2017
LCB03_K00033
15 - 30/05/2017
LCB03_K00035

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/05/2017
PDB10_K00046
15 - 30/05/2017
PDB10_K00048
2
15
01 - 15/05/2017
PBT10_K00048
15 - 30/05/2017
PBT10_K00050
3
15
10 -  25/05/2017
PBT10_K00002
4
18
01 - 15/05/2017
PBD10_K00046
15 - 30/05/2017
PBD10_K00048
5
5
01 - 15/05/2017
LCB10_K00034
15 - 30/05/2017
LCB10_K00036

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/06/2017
PDB03_K00049
15 - 30/06/2017
PDB03_K00051
2
15
01 - 15/06/2017
PBT03_K00059
15 - 30/06/2017
PBT03_K00051
3
15
05 - 25/06/2017
PBT03_K00003
4
18
01 - 15/06/2017
PBD03_K00047
15 - 30/06/2017
PBD03_K00049
5
5
01 - 15/06/2017
LCB03_K00037
15 - 30/06/2017
LCB03_K00039

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/06/2017
PDB10_K00050
15 - 30/06/2017
PDB10_K00052
2
15
01 - 15/06/2017
PBT10_K00052
15 - 30/06/2017
PBT10_K00054
3
15
10 -  25/06/2017
PBT10_K00004
4
18
01 - 15/06/2017
PBD10_K00050
15 - 30/06/2017
PBD10_K00052
5
5
01 - 15/06/2017
LCB10_K00038
15 - 30/06/2017
LCB10_K00040

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/07/2017
PDB03_K00053
15 - 30/07/2017
PDB03_K00055
2
15
01 - 15/07/2017
PBT03_K00053
15 - 30/07/2017
PBT03_K00055
3
15
05 - 25/07/2017
PBT03_K00005
4
18
01 - 15/07/2017
PBD03_K00051
15 - 30/07/2017
PBD03_K00053
5
5
01 - 15/07/2017
LCB03_K00041
15 - 30/07/2017
LCB03_K00043

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/07/2017
PDB10_K00054
15 - 30/07/2017
PDB10_K00056
2
15
01 - 15/07/2017
PBT10_K00056
15 - 30/07/2017
PBT10_K00058
3
15
10 -  25/07/2017
PBT10_K00006
4
18
01 - 15/07/2017
PBD10_K00054
15 - 30/07/2017
PBD10_K00056
5
5
01 - 15/07/2017
LCB10_K00042
15 - 30/07/2017
LCB10_K00044

Chi nhánh Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
01 - 25/05/2017
PDB05_K00038
2
15
01 - 25/05/2017
PBT05_K00031
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
01 - 25/06/2017
PDB05_K00039
2
15
01 - 25/06/2017
PBT05_K00032
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
01 - 25/07/2017
PDB05_K00040
2
15
01 - 25/07/2017
PBT05_K00033
Xem 31644 lần

Đánh giá

100%(2 bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0511) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0511) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột