LỊCH KHAI GIẢNG

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh

♕ Chi nhánh Phan Xích Long

♕ Chi nhánh Quận 10

Chi nhánh Quận 03

Chi nhánh Tân Bình

♕ Chi nhánh Đà Nẵng

♕ Chi nhánh Tây Nguyên


Chi nhánh Phan Xích Long

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
06 - 15/02/2017
LCB02_K00067
16 - 25/02/2017
LCB02_K00070
2
5
06 - 25/02/2017
LCC02_K00021
3
16
06 - 10/02/2017
PDB02_K00202
10 - 20/02/2017
PDB02_K00205
20 - 28/02/2017
PDB02_K00209
4
15
06 - 15/02/2017
PBT02_K00125
16 - 25/02/2017
PBT02_K00126
5
18
06 - 15/02/2017
PBD02_K00057
16 - 25/02/2017
PBD02_K00058
6
20
16/02/2017
DNC02_K00013
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/03/2017
LCB02_K00073
15 - 25/03/2017
LCB02_K00074
2
5
10 - 25/03/2017
LCC02_K00026
3
16
01 - 10/03/2017
PDB02_K00212
10 - 20/03/2017
PDB02_K00215
20 - 30/03/2017
PDB02_K00217
4
15
01 - 15/03/2017
PBT02_K00131
15 - 25/03/2017
PBT02_K00135
5
18
01 - 15/03/2017
PBD02_K00061
15 - 25/03/2017
PBD02_K00062
6
12
10 - 25/03/2017
DNC02_K00014
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/04/2017
LCB02_K00075
15 - 25/04/2017
LCB02_K00077
2
5
05 - 25/04/2017
LCC02_K00027
3
16
01 - 10/04/2017
PDB02_K00221
10 - 20/04/2017
PDB02_K00224
20 - 30/04/2017
PDB02_K00226
4
15
01 - 15/04/2017
PBT02_K00139
15 - 25/04/2017
PBT02_K00143
5
18
01 - 15/04/2017
PBD02_K00064
15 - 25/04/2017
PBD02_K00066
6
12
01 - 25/04/2017
DNC02_K00015

Chi nhánh Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
06 - 15/02/2017
LCB04_K00065
15 - 28/02/2017
LCB04_K00066
2
5
05 - 25/02/2017
LCC04_K00030
3
16
06 - 15/02/2017
PDB04_K00196
15 - 28/02/2017
PDB04_K00201
4
15
1702/2017
PBT04_K00129
15 - 28/02/2017
PBT04_K00133
5
18
06 - 15/02/2017
PBD04_K00050
15 - 28/02/2017
PBD04_K00052
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
05 - 15/03/2017
LCB04_K00069
15 - 30/03/2017
LCB04_K00071
2
5
05 - 25/03/2017
LCC04_K00032
3
16
05 - 15/03/2017
PDB04_K00206
PDB04_K00210
15 - 30/03/2017
PDB04_K00214
PDB04_K00219
4
15
05 - 15/03/2017
PBT04_K00137
15 - 30/03/2017
PBT04_K00141
5
18
05 - 15/03/2017
PBD04_K00055
15 - 30/03/2017
PBD04_K00056
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
5
01 - 15/04/2017
LCB04_K00072
15 - 25/04/2017
LCB04_K00076
2
5
05 - 25/04/2017
LCC04_K00034
3
16
01 - 10/04/2017
PDB04_K00223
10 - 20/04/2017
PDB04_K00228
20 - 30/04/2017
PDB04_K00230
4
15
01 - 15/04/2017
PBT04_K00145
15 - 25/04/2017
PBT04_K00149
5
18
01 - 15/04/2017
PBD04_K00055
15 - 25/04/2017
PBD04_K00056

Chi nhánh Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
06 - 15/02/2017
PDB08_K00198
15 - 28/02/2017
PDB08_K00200
2
15
17/02/2017
PBT08_K00116
15 - 28/02/2017
PBT08_K00119
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/03/2017
PDB08_K00204
10 - 20/03/2017
PDB08_K00208
20 - 30/03/2017
PDB08_K00213
2
15
05 - 25/03/2017
PBT08_K00127
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/04/2017
PDB08_K00218
10 - 20/04/2017
PDB08_K00222
20 - 30/04/2017
PDB08_K00227
2
15
05 - 15/04/2017
PBT08_K00128
15 - 25/04/2017
PBT08_K00132

Chi nhánh Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
06 - 10/02/2017
PDB06_K00197
10 - 20/02/2017
PDB06_K00203
20 - 28/02/2017
PDB06_K00207
2
15
06 - 15/02/2017
PBT06_K00105
15 - 28/02/2017
PBT06_K00109
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/03/2017
PDB06_K00211
10 - 20/03/2017
PDB06_K00216
20 - 30/03/2017
PDB06_K00220
2
15
05 - 25/03/2017
PBT06_K00113
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 10/04/2017
PDB06_K00216
10 - 20/04/2017
PDB06_K00220
20 - 30/04/2017
PDB06_K00225
2
15
01 - 15/04/2017
PBT06_K00118
15 - 25/04/2017
PBT06_K00123

Chi nhánh Đà Nẵng

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
06 - 15/02/2017
PDB03_K00039
15 - 25/02/2017
PDB03_K00041
2
15
06 - 15/02/2017
PBT03_K00045
15 - 25/02/2017
PBT03_K00047
3
15
10 - 25/02/2017
PBT03_K00001
4
18
06 - 15/02/2017
PBD03_K00037
15 - 25/02/2017
PBD03_K00043
5
5
06 - 15/02/2017
LCB03_K00033
15 - 25/02/2017
LCB03_K00035

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
06 - 15/02/2017
PDB10_K00040
15 - 25/02/2017
PDB10_K00041
2
15
06 - 15/02/2017
PBT10_K00046
15 - 25/02/2017
PBT10_K00048
3
15
10 - 25/02/2017
PBT10_K00002
4
18
06 - 15/02/2017
PBD10_K00044
15 - 25/02/2017
PBD10_K00046
5
5
06 - 15/02/2017
LCB10_K00034
15 - 25/02/2017
LCB10_K00036

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
05 - 15/03/2017
PDB03_K00043
15 - 30/03/2017
PDB03_K00045
2
15
05 - 15/03/2017
PBT03_K00049
15 - 30/03/2017
PBT03_K00051
3
15
10 - 25/03/2017
PBT03_K00003
4
18
05 - 15/03/2017
PBD03_K00045
15 - 30/03/2017
PBD03_K00047
5
5
05 - 15/03/2017
LCB03_K00037
15 - 30/03/2017
LCB03_K00039

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/03/2017
PDB10_K00042
15 - 30/03/2017
PDB10_K00044
2
15
01 - 15/03/2017
PBT10_K00048
15 - 30/03/2017
PBT10_K00050
3
15
10 - 25/03/2017
PBT10_K00004
4
18
01 - 15/03/2017
PBD10_K00048
15 - 30/03/2017
PBD10_K00050
5
5
01 - 15/03/2017
LCB10_K00038
15 - 30/03/2017
LCB10_K00040

♦ Chi nhánh: Đà Nẵng

Chi nhánh Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/04/2017
PDB03_K00047
15 - 30/04/2017
PDB03_K00049
2
15
01 - 15/04/2017
PBT03_K00053
15 - 30/04/2017
PBT03_K00055
3
15
05 - 25/04/2017
PBT03_K00005
4
18
01 - 15/04/2017
PBD03_K00049
15 - 30/04/2017
PBD03_K00051
5
5
01 - 15/04/2017
LCB03_K00041
15 - 30/04/2017
LCB03_K00043

 

Chi nhánh Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
16
01 - 15/04/2017
PDB10_K00046
15 - 30/04/2017
PDB10_K00048
2
15
01 - 15/04/2017
PBT10_K00052
15 - 30/04/2017
PBT10_K00054
3
15
10 - 25/04/2017
PBT10_K00006
4
18
01 - 15/04/2017
PBD10_K00052
15 - 30/04/2017
PBD10_K00054
5
5
01 - 15/04/2017
LCB10_K00042
15 - 30/04/2017
LCB10_K00044

Chi nhánh Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
24
06 - 25/02/2017
LCB05_K00031
  Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
06 - 25/02/2017
PDB05_K00037
2
15
06 - 25/02/2017
PBT05_K00031
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
24
01 - 25/03/2017
LCB05_K00032
  Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
01 - 25/03/2017
PDB05_K00038
2
15
01 - 25/03/2017
PBT05_K00032
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
24
01 - 25/04/2017
LCB05_K00033
  Lớp Pha Chế Đặc Biệt
16
01 - 25/04/2017
PDB05_K00039
2
15
01 - 25/04/2017
PBT05_K00033
Xem 28545 lần

Đánh giá

100%(1 Bình chọn)


Đăng ký để được tư vấn miễn phí

 • Vui lòng nhập họ và tên
 • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại
 • Vui lòng nhập chính xác email liên hệ
 • Invalid Input
 • Invalid Input
 • Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn
 • Invalid Input
 • Invalid Input

Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 286 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0511) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0511) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột